Milan Kundera
"Na samotność skazują człowieka nie wrogowie, lecz przyjaciele."

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w  Publicznym Gimnazjum w Leśnicy

Ustalenia ogólne


1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym.
2. Temat projektu realizowanego w gimnazjum jest wpisywany uczniowi na
świadectwie ukończenia szkoły.
3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
4. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie
edukacyjnym, zapisane są w  Wewnątrzszkolnym Ocenianiu w Statucie Szkoły.
Role nauczycieli

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji
projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym
dalej regulaminem.
3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora
projektów.
5. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:
a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;
b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;
c) przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;
d) nadzór nad dokumentacją projektów;
e) organizacja Festiwalu Projektów.
6. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:
a) omówienie scenariusza projektu z uczniami;
b) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
- karty projektu,
- karty samooceny ucznia,
- karty oceny projektu,
- karty oceny prezentacji projektu,
- sprawozdaniem z realizacji projektu;
c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
d) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;
e) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
f) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
g) pomoc w prezentacji projektu;
h) ocena projektu;
i) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;
h) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest
międzyprzedmiotowy.
7. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie
międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:
a) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;
b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;
c) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z
ustalonym zakresem merytorycznym;
d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;
e) współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i
podczas organizowania Festiwalu Projektów;
f) ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,
g) udziału w ustaleniu oceny udziału ucznia projektu, skutkującej wpisem na świadectwie
ukończenia szkoły;
h) udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.
8. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji
projektu edukacyjnego;
b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich
uczniów klasy, w szczególności:
- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem
zespołu,
- przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
c) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez
ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone
przez szkołę).
Działania projektowe w roku szkolnym 2010/2011

I. Wybór tematu projektu

1. Do końca grudnia 2010 roku  nauczyciele  uczący w klasach II ustalają tematy projektów.
2. Podczas ustalania tematów  projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w
szczególności realizację podstawy programowej, ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły.
3. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub
międzyoddziałowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.
4. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować w terminie do końca
stycznia 2011 roku.
II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji

1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań
projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory
dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.
2. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy
konsultacji.
3. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.

III. Wykonanie zaplanowanych działań
1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca kwietnia 2011 roku.
2. Szkolny opiekun projektu z innymi nauczycielami do końca maja 2011 roku przygotowuje program Festiwalu Projektów, uzgadniają formułę prezentacji poszczególnych projektów.
3. Uczniowie dokonują samooceny projektu.
4. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Festiwalu Projektów.
2. Festiwal Projektów odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku
szkolnego.
3. Podczas Festiwalu Projektów dokonuje się oceny prezentacji projektów.
4. Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.
5. Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z
realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły.

Ustalenia dodatkowe
1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w
uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na
jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie
indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji
projektów edukacyjnych.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego
regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.